HANDELSBETINGELSER

AFTALEVILKÅR

Nærværende aftalevilkår fastsætter vilkårene for aftalen mellem dig som kunde og tjeep A/S (CVR 38005065, Parken, Øster Alle 42, 5. tv, tårn E, 2100 København Ø), herefter benævnt ”vi”, ”os”, ”vores” og ”tjeep”.

Hvis du har spørgsmål til aftalen, er du altid velkommen til at kontakte vores kundeservice på 78 77 77 77 eller på kundeservice@tjeep.dk.

1. AFTALEN MELLEM DIG OG TJEEP
1.1 Abonnementsaftalen, herefter benævnt ”aftalen”, gælder alle abonnementer hos tjeep, herunder også mobile tjenester.

1.2 Aftalen indgås mellem tjeep og dig som privatperson.

1.3 Aftalens gyldighed forudsætter:
a. at du har en gyldig dansk folkeregisteradresse,
b. at du er myndig, eller at din aftale godkendes af din værge,
c. at du har et gyldigt betalingskort, som kan registreres til brug for betaling af dine abonnementer.

1.4 Rettigheder eller forpligtelser iht. aftalen, eller dele heraf, må ikke overdrages til tredje person uden vores skriftlige samtykke. Hvis du udlåner din mobil, hæfter du stadig for brugen af denne (se punkt 14).

1.5 Aftalen består af:
a. Ordrebekræftelse fra tjeep
b. Abonnementsvilkår – Privatkunder (denne tekst)
c. Prisliste

I tilfælde af indbyrdes uoverensstemmelse i ovennævnte vilkår, gælder A frem for B og B frem for C.

I forbindelse med oprettelsen sendes den samlede aftale til dig pr. mail. Abonnementsvilkår og prisliste opdateres løbende og vil være gældende fra tidspunktet for offentliggørelsen på vores hjemmeside, med mindre andet er angivet på hjemmesiden.

2. AFTALENS GYLDIGHEDSPERIODE

2.1 Aftalen, som indgås via vores hjemmeside eller telefonisk, er bindende for dig fra det tidspunkt, hvor du modtager ordrebekræftelsen fra os eller har taget abonnementet i brug.

2.2 Aftalen er bindende for os, når vi har kontrolleret dine informationer, godkendt din ansøgning om at blive kunde hos os, og når dit SIM-kort og dine tjenester er aktiveret.

2.3 Aftalen kan opsiges af begge parter med 30 dages varsel. Dog kan du ikke opsige aftalen i bindingsperioden på 6 måneder fra aftalens indgåelse, hvilket betyder, at du med et varsel på 30 dage tidligst kan opsige aftalen til udgangen af bindingsperioden. Undtaget er abonnementet Freebird. Dette abonnement har ingen binding.

2.4 Ved indgåelse af en aftale har vi ret til at opkræve oprettelsesgebyr. Størrelsen på dette gebyr fremgår af den prisliste, som følger med dine abonnementsvilkår.

2.5 Ændring af dit eksisterende abonnement til et billigere abonnement kan kun ske uden for binding og med 30 dages varsel.

3. OPRETTELSE

3.1 Vi opretter et abonnement til dig og udleverer SIM-kort med tilhørende mobilnummer og PIN- samt PUK-kode.

3.2 Når dit abonnement aktiveres, får du adgang til vores tjenester i overensstemmelse med det abonnement, du har valgt.

3.3 Det er et krav for oprettelse af abonnement hos tjeep, at du oplyser din korrekte e-mailadresse til brug for vigtige servicemeddelelser, jf. punkt 18. Det er dit ansvar løbende at opdatere din mailadresse hos tjeep, enten via din selvbetjeningsside ”Mit tjeep” eller ved at kontakte kundeservice.

4. NUMMERFLYTNING

4.1 Nummerflytning TIL tjeep: Ønsker du at flytte dit nummer fra en anden udbyder til tjeep, skal du oplyse dette i forbindelse med indgåelsen af aftalen med os. Vi sørger så for at opsige dit abonnement hos din tidligere udbyder og for at dit nummer flyttes over til os. Det er i den forbindelse vigtigt, at vi modtager korrekte oplysninger fra dig, herunder SIM-kortnummer.

Når dit nummer flyttes fra en anden udbyder til tjeep, kan du vælge mellem følgende muligheder:
a. Nummeret flyttes efter ophør af din bindingsperiode hos din tidligere udbyder. I denne situation anmoder vi din gamle udbyder om at frigive dit nummer, når din bindingsperiode er ophørt. Dit nummer vil dermed blive overført første hverdag efter udløb af din bindingsperiode.
b. Nummeret flyttes hurtigst muligt. I denne situation anmoder vi din gamle udbyder om at frigive dit nummer hurtigst muligt, dvs. uden hensyntagen til eventuel bindingsperiode. Du risikerer dermed, at du i en periode kommer til at betalt abonnement hos både tjeep og din gamle udbyder.

4.2 Nummerflytning FRA tjeep: Ønsker du at flytte dit nummer fra tjeep til et andet selskab, skal du kontakte den udbyder, du ønsker at overgå til. De vil herefter stå for flytningen. Hvis du flytter dit nummer inden for din bindingsperiode, vil du modtage en samlet slutregning fra os, så snart dit nummer er flyttet. Der kan forekomme opfølgende fakturering af forbrug efter slutfaktureringen, idet fakturering af visse tjenester, fx udlandstelefoni, kan være op til tre måneder forsinket.

4.3 Kompensation ved fejlagtig nummerflytning: I forbindelse med nummerflytning kan der opstå fejl, og du kan i den forbindelse opnå ret til kompensation. Krav om kompensation skal altid rettes til den udbyder, hvor du fremadrettet skal have dit nummer. I tilfælde af uretmæssig nummerflytning kan du dog vælge at henvende dig til såvel den udbyder du kommer fra, som den udbyder du ønsker at flytte til. Får du medhold i et krav mod tjeep, så vil tjeep kompensere dig i form af modregning på din regning.

I fald tjeep er modtager af dit nummer, så skal en anmodning om kompensation være tjeep i hænde hurtigst muligt og senest 30 dage efter, at fejlen er rettet, og flytningen er korrekt gennemført. Anmodning om kompensation skal ske ved at kontakte kundeservice.

Du kan opnå ret til kompensation i følgende tilfælde:
a. Uretmæssig nummerflytning. Dvs. dit nummer er blevet flyttet, uden at du har bedt om dette. Du vil i dette tilfælde kunne opnå ret til et engangsbeløb. b. Forsinket nummerflytning. Dvs. dit nummer er først overflyttet efter den aftalte overflytningsdato. Du vil i dette tilfælde kunne opnå ret til et engangsbeløb samt et tillæg baseret på det antal kalenderdage, forsinkelsen har udgjort.
c. Afbrudt telefonforbindelse: Hvis du ved en nummerflytning er helt uden telefonforbindelse i over 24 timer, bliver du kompenseret med et engangsbeløb samt et tillæg baseret på det antal kalenderdage, du har stået uden telefonforbindelse. Telefonforbindelsen anses først for endeligt etableret, når du kan ringe til alle danske operatørers net.
d. Kan du ringe til nogle operatører, men ikke til alle, så er der tale om en forsinket nummerflytning. Kan du ikke ringe til nogle operatører overhovedet, er der tale om en afbrudt telefonforbindelse.

4.4 Fortrydelsesret ved nummerflytning: Har du købt dit abonnement via fjernsalg så har du fra afsendelse af ordrebekræftelsen 14 dages returret. Overskrides denne dato har du ikke længere mulighed for at fortryde din bestilling og du kan derfor først opsige ved bindings ophør, se punkt 2.3.

5. ADGANGSKODER, SIM-KORT og SIKKERHEDSKODER

5.1 Som en integreret del af aftalen får du tilsendt en kode til din selvbetjeningsside ”Mit tjeep”. I kombination med dit telefonnummer, vil du dermed kunne logge på ”Mit tjeep”. Koden er personlig og skal opbevares et sikkert sted. tjeep kan ikke holdes ansvarlige, hvis du har mistet eller givet koden til andre. Ny kode vil kunne genereres ved at kontakte kundeservice.

5.2 Som en integreret del af aftalen modtager du et SIM-kort med tilhørende PIN- og PUK-koder. PIN- og PUK-koderne er personlige og skal opbevares et sikkert sted. PIN- og PUK-koderne må ikke opbevares sammen med din mobil og dit SIM-kort. Hvis du mister dit SIM-kort og bestiller et erstatningskort, kan vi opkræve et gebyr for bestillingen.

5.3 Hvis du mister eller får stjålet dit SIM-kort (enten separat eller sammen med din mobil), skal du straks meddele dette til vores kundeservice, så vi kan spærre kortet. Sker dette ikke, hæfter du selv for eventuelt misbrug i henhold til reglerne i Lov om betalingstjenester og elektroniske penge. Du vil snarest muligt modtage en bekræftelse fra os om, at vi har spærret dit SIM-kort med angivelse af tidspunktet for modtagelsen af din meddelelse. Ligeledes skal du straks give besked, hvis du mistænker, at nogen uberettiget har haft adgang til din PIN-kode eller dine sikkerhedskoder.

6. LEVERINGSDATOER

6.1 Leveringsdatoer afhænger af det valgte produkt. Du kan få oplyst en forventet leveringsdato i forbindelse med købet eller ved henvendelse til vores kundeservice.
7. BEHANDLING AF OPLYSNINGER OG PERSONDATA

7.1 Vi vil løbende have brug for at behandle oplysninger om dig og om, hvordan du benytter de leverede tjenester. Dette sker for at vi kan:
a. Administrere dit abonnement, herunder indhente kreditoplysninger, danne samt vedligeholde dine abonnements- og regningsinformationer og registrering af om du modtager og åbner de mails, vi sender dig, sidstnævnte med henblik på løbende opfølgning på om e-mailadressen er aktiv og som dokumentation for, at du modtager og åbner vores mails.
b. Levere tjenester, som kræver behandling af trafik- eller lokaliseringsdata ud over, hvad der er nødvendigt for overførsel af kommunikation eller debitering heraf. Trafikdata gemmer vi så længe, det er nødvendigt i relation til debitering af de tjenester, som til enhver tid er omfattet af dit abonnement. I henhold til lovgivningen må vi maksimalt gemme disse oplysninger i 5 år.
c. Administrere og fejlsøge på de tjenester, du anvender.
d. Opfylde lovgivningen og forhindre ulovlig anvendelse eller anvendelse, som på anden vis strider mod aftalen.
e. Fastslå hvor du befinder dig, hvis politi eller redningstjeneste behøver denne information.
f. Videregive oplysninger til nummeroplysningen, herunder til publicering på internettet, medmindre du har valgt en af hemmeligholdelsestjenesterne.
g. Markedsføre produkter, tjenester, abonnementspakker og andre ydelser, som udbydes af os eller vores samarbejdspartnere via vores netværk og systemer. Dette er baseret på dine forbrugsmønstre.

7.2 Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som tjeep til enhver tid har registreret og behandler om dig. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger. Du har herudover også ret til at få rettet dine personlige oplysninger, hvis der er behov herfor.

8. TILLÆGSTJENESTER

8.1 Du har bl.a. mulighed for følgende tjenester til dit tjeep-abonnement:
a. Takstoplysning: Via vores kundeservice eller vores hjemmeside kan du få oplyst gældende priser på specifikke opkald til andre danske telefonnumre.
b. Spærring: Via vores kundeservice kan du blive tilknyttet vores spærringstjeneste. Du har med denne spærringstjeneste mulighed for at spærre for forskellige typer af opkald til eller fra din mobil. En spærring vil dog aldrig forhindre opkald til alarmtjenesten 112.
De forskellige muligheder er:
a. Spær alle udgående samtaler
b. Spær alle indkomne samtaler
c. Spær alle indkomne samtaler ved datatrafik i udlandet
d. Spær udgående, internationale samtaler
e. Spær udgående, internationale samtaler foretaget uden for Danmark
f. Spær for data
g. Spær for mms
h. Spær for international datatrafik i udlandet

c. Hemmeligt nummer: du kan forlange hemmeligholdelse af alle eller dele af dine nummeroplysnings-data. I så fald vil dit navn og/eller din adresse og/eller dit telefonnummer ikke fremgå af nummeroplysningstjenester eller lignende.

Bemærk, at hvis du først senere i dit abonnementsforløb ønsker at få hemmeligt nummer, vil du skulle vente op til 1 år, før dine oplysninger er slettet alle steder, de har været tilgængelige. Du kan dog vælge at betale for et telefonnummerskift med samtidig tilknytning til den hemmeligholdelsestjeneste, du ønsker.
d. Skjul nummer: du kan via kundeservice anmode om at få skjult dit telefonnummer hver gang, der sker opringninger fra din mobil. Alternativt kan du selv fra gang til gang via din mobil vælge at gøre dit telefonnummer skjult. Selvom du har valgt at få skjult dit telefonnummer hver gang, der foretages opringninger, kan du selv fra gang til gang gøre dit telefonnummer synligt for modtageren af dit opkald. Denne tjeneste er gratis.
e. Standsning af viderestilling fra tredjepart: via kundeservice kan du få standset for automatiske videre-stillinger fra tredjemand til dit telefonnummer.
f. A-nummervisning: når du ringer op til en anden person, vil dit nummer blive vist, hvis denne persons telefon har mulighed for at vise nummeret. Dette vil naturligvis ikke ske, hvis du har valgt Skjul nummer. Når du bliver ringet op, vil du kunne se denne persons telefonnummer, med mindre denne person har valgt Skjul nummer.
g. Saldokontrol: Saldokontrol sørger for, at dit forbrug pr. regningsperiode ikke overskrider et af dig fastlagt beløb. Forbrug omfatter udgående tale- og videoopkald, betaling for indholdstakserede tjenester og varer (jf. tillægget til abonnementsvilkårene), afsendelse af sms, afsendelse og modtagelse af mms samt dataforbrug. Hvis du ønsker at ændre det af dig fastlagte beløb for Saldokontrol mere end én gang i kvartalet, kan vi tage et gebyr herfor. Saldokontrol opdateres én gang i døgnet, hvorfor den fastsatte beløbsgrænse kan overskrides indenfor denne periode. Endvidere kan der opstå forsinkelse på registrering af forbrug af datatrafik i udlandet. Bemærk, at der kan gå op til 3 måneder før forbrug foretaget i udlandet er opdateret. Bemærk, at samtlige tjenester og inkluderede enheder bliver blokeret i det øjeblik, beløbsgrænsen er nået. Det vil dog stadig være muligt at sende sms/mms til Danmark, som er inkluderet i dit abonnement. Det er ikke muligt at foretage opkald, når dit SIM-kort er blevet spærret. Du kan dog altid ringe til Kundeservice. Hver gang du indgår i en ny faktureringsperiode, bliver dit SIM-kort ”nulstillet”, så du igen kan benytte dit SIM-kort, indtil du når den af dig valgte beløbsgrænse for dit forbrug.
h. Omkostningskontrol: Data Udland er en service, der som standard er aktiveret på dit mobil- eller bred-bånds-abonnement. Overskrides grænsen, spærres der for datatrafik. Du vil modtage en meddelelse, når 80% af grænsen er nået samt når grænsen overskrides. Du vil heri også blive oplyst om, hvordan du kan undgå spærring, såfremt du ikke ønsker dette. Ændring eller deaktivering af standardbeløbs-grænsen kan ske ved oprettelse af dit abonnement eller gennem kundeservice.

9. TILVALGSPRODUKTER

9.1 tjeep tilbyder en række tilvalgsprodukter indenfor underholdningsuniverset. Produktsortimentet udvides løbende og fremgår til enhver tid af vores hjemmeside.

9.2 Tilvalgsprodukterne leveres af tredjepartsleverandører, som har det fulde ansvar for produkternes indhold og funktionalitet. Tjeep kan derfor ikke stilles til ansvar for produkternes indhold eller funktionalitet.

10. ANSVARSFULD ANVENDELSE AF TJENESTERNE

10.1 Tjenesterne må kun anvendes til eget brug. Du må således ikke videresælge eller på anden måde anvende tjenesterne i kommercielt øjemed.

10.2 Du bærer ansvaret for, at der ikke opstår skader, som følge af de programmer du downloader, og de hjemmesider du besøger via tjenesterne. tjeep kan ikke holdes til ansvarlig for skader, der måtte opstå som følge af din brug af tjenesterne.

10.3 Du bærer ansvaret for, at tjenesterne ikke bliver anvendt til ulovlige eller uetiske formål, og du bærer ansvaret for det materiale, du vælger at dele med andre via vores produkter.

10.4 Det er ikke tilladt at:
a. Sende eller bevidst at modtage
a. materiale som er rettighedsbeskyttet,
b. materiale modtaget uden tilladelse,
c. materiale som indeholder ulovlige tjenester.
b. Sende spam eller kædebreve eller andet materiale, som er til gene for andre brugere.
c. Sende datavirus.
d. Sende materiale som er manipuleret, så det fremstår som om, det er sendt fra andre end dig som den ansvarlige afsender.
Listen ovenfor kan ikke anses for udtømmende.

10.5 Dit abonnement kan anvendes i de lande, hvor vi har aftaler med andre operatører. Der kan forekomme særskilte vilkår, som skal følges ved anvendelse af udenlandske net, fx skal det besøgte lands love følges med hensyn til, om og hvordan tjenesterne anvendes. Liste over internationale aftaler for datatrafik i udlandet kan findes på vores hjemmeside.

10.6 Ved alvorlige brud på denne aftale (se punkt 19) kan og må vi ophæve aftalen og spærre for såvel indgående som udgående trafik. Hvis tjenesterne anvendes til ulovlige handlinger, vil dette blive politianmeldt.

11. BEGRÆNSNINGER OG AFBRYDELSER

11.1 Vores samarbejdspartneres netværk og netværkenes dækning har visse begrænsninger, hvorfor tilgængeligheden ind imellem kan være utilfredsstillende. Der kan forekomme situationer, hvor tjenesterne ikke er kontinuerligt tilgængelige eller hvor kvaliteten påvirkes, fx i følgende tilfælde:
a. Når der opgraderes, vedligeholdes og udføres arbejde på netværket eller tjenester.
b. Ved national eller international roaming. Det vil sige, når bestemte tjenester benyttes via en anden operatørs netværk, som vi ikke har nogen kontrol over og hvor nogle af vores tjenester ikke er tilgængelige.
c. Hvis din mobil er en model, der ikke understøtter den pågældende tjeneste.
d. På grund af omstændigheder, som ligger uden for vores kontrol, fx forhold som har at gøre med din mobil, kapacitetsbrister, afbrydelser i tjenester fra vores underleverandører, fejl i andres kommunikationsnetværk, vejrproblemer eller radioforstyrrelser på grund af tunneller eller andre fysiske forhindringer.
11.2 I visse tilfælde kan din mobil have brug for opdatering for at tjenesterne kan fungere optimalt, fx ved nye eller ændrede tjenester.

12. OVERDRAGELSE

12.1 Hvis du ønsker at overdrage din aftale til en anden person, skal du kontakte vores kundeservice, som vil oplyse dig om, hvordan og på hvilke vilkår dette kan ske. Du kan ikke overdrage din aftale, hvis du har ubetalte regninger, der har overskredet forfaldsdatoen.

12.2 Det er en betingelse for overdragelsen, at modtageren af aftalen kan kreditgodkendes.

12.3 Vi er i forbindelse med overdragelse af aftalen berettiget til at opkræve et gebyr af den nye indehaver af aftalen.

12.4 Vi har ret til at overdrage vores rettigheder og forpligtelser, i henhold til denne aftale, til andre firmaer.

13. BETALING

13.1 Generelle betalingsvilkår

13.1.1 Alle tjenester og produkter hos tjeep er forudbetalte.

13.1.2 I forbindelse med din tilmelding, vil der blive oprettet en tjeep-konto, hvor du løbende kan følge med i dit forbrug via din ”Mit tjeep”. De tilvalgte tjenester og produkter vil løbende blive trukket på din tjeep-konto. Det er dit ansvar at sørge for, at saldoen på din tjeep-konto forbliver positiv. Du kan sætte penge ind på din tjeep-konto ved at benytte funktionen ”Automatisk optankning”, eller ved manuelt at indsætte beløb på kontoen. Begge metoder sker ved træk på dit betalingskort.

13.1.3 Hvis saldoen på din ”tjeep-konto” bliver negativ, vil du modtage en besked om at du skal tanke op. Hvis din ”tjeep-konto” stadig er negativ 2 dage senere, vil dit abonnement blive spærret for udgående trafik. Hvis din ”tjeep-konto” stadig er negativ yderligere 3 dage senere, vil dit abonnement også blive spærret for indgående trafik. Hvis saldoen på din ”tjeep-konto” bliver negativ med mere end 200 kr., kan vi vælge øjeblikkeligt at lukke ned for både indgående og udgående trafik. Vi kan rejse krav om betaling af abonnement for evt. resterende bindingsperiode. Selvom tjenesten er spærret er du stadigvæk betalingsansvarlig for alle udeståender. Du vil modtage besked via mail eller SMS, hvis saldoen på din tjeep-konto nærmer sig og/eller rammer nul.

13.1.4 Du betaler abonnement fra det tidspunkt, hvor dit SIM-kort aktiveres. Hvis du ikke skal have overflyttet et nummer fra en anden udbyder, så aktiveres dit SIM-kort, når du modtager det. Hvis du skal have overflyttet et nummer fra en anden udbyder, så aktiveres dit SIM-kort, når dit nummer er flyttet til tjeep.

13.1.5 Alle beløb faktureres i danske kroner og alle priser angives inklusiv moms.

13.1.6 Fremsendelse af faktura sker primært via e-mail, men kan også sendes pr. post til den registrerede CPR-adresse mod betaling af fakturagebyr.

13.1.7 Aktuel prisliste kan til enhver tid findes på www.tjeep.dk.

13.2 Abonnementer og øvrige tjenester og produkter

13.2.1 Prisen på dit abonnement, faste tjenester og produkter betales månedsvist forud og faktureres hver den 1. i måneden. Fakturabeløbet trækkes på din tjeep-konto.

13.2.2 Når dit abonnement aktiveres, udregnes en forholdsmæssige andel af abonnementet svarende til det resterende antal dage i måneden. Beløbet trækkes på din tjeep-konto, umiddelbart efter abonnementet aktiveres.

13.2.3 Dit forbrug af variable tjenester bliver løbende trukket på din tjeep-konto og faktureres månedsvis bagud.

13.3 Automatisk optankning

13.3.1 Du kan til enhver tid til- og framelde dig automatisk optankning. Du kan også til enhver tid ændre op-tankningsbeløbet samt registrere nye kreditkortoplysninger. Optankninger foretaget før framelding af automatisk optankning refunderes ikke mens du er kunde, men kan alene anvendes til de services, der registreres via din tjeep-konto.

13.3.2 Når du er tilmeldt automatisk optankning, bliver din tjeep-konto automatisk tanket op, når kontoen når nul eller bliver negativ. Optankningsbeløbet vil være det beløb som gør, at din konto tankes op til det beløb, du har valgt kontoen skal tankes op til. Er din saldo således negativ med 34 kr., og har du sat din optankning til 100 kr., så vil der blive trukket 134 kr. på dit betalingskort med tillæg af de transaktionsomkostninger, der er tilknyttet dit betalingskort. Saldoen på din tjeep-konto vil herefter være 100 kr. frem til næste forbrugsregistrering.

13.3.3 Hvis du har tilvalgt tjenester eller produkter, som forudsætter automatisk optankning, så vil disse tjenester straks blive afmeldt, hvis optankningen ikke kan gennemføres.

13.3.4 tjeep har tilladelse til at gemme samtlige nødvendige betalingskortoplysninger til brug for automatisk debitering af dit betalingskort.

13.4 Manglende betaling, betalingsansvar og sikkerhedsstillelse

13.4.1 Du skal betale alle de omkostninger, der registreres på din tjeep-konto, uanset om du har anvendt eller ikke har anvendt tjenesterne og produkterne. Hvis du mener, at nogle omkostninger, som vi har påført din konto, er fejlagtige eller ukorrekte, bedes du hurtigst muligt kontakte vores kundeservice for afklaring af uoverensstemmelsen.

13.4.2 Manglende betaling eller en annullering af en aftalt betaling er ikke at betragte som ønske om at opsige aftalen. Opsigelse kan alene ske via ”Mit tjeep” eller ved henvendelse til kundeservice.

13.4.3 Ved forsinket eller manglende betaling kan vi i henhold til Renteloven pålægge dig renter samt rykker- og inkassogebyrer.

13.4.4 Hvis du ikke har fået udleveret en PIN-kode til dit SIM-kort, hæfter du ikke for andres uberettigede anvendelse af dit abonnement, herunder ved betaling for køb af indholdstakserede tjenester og varer (misbrugs-situationer), jf. Lov om Betalingstjenester. Du har dog stadig pligt til at kontakte kundeservice, såfremt du mister eller får stjålet dit SIM-kort (enten separat eller sammen med hardware), så vi kan spærre kortet.

13.4.5 Når du har fået udleveret PIN-kode til dit SIM-kort, kan du holdes ansvarlig for andres uberettigede anvendelse af dit SIM-kort, din PIN-kode og/eller dine sikkerhedskoder i overensstemmelse med de regler og begrænsninger, som følger af Lov om Betalingstjenester § 62 stk. 1-9. Dette medfører, at du som udgangspunkt hæfter for op til 1.100 kr. ved andres uberettigede brug af dit SIM-kort, hvis din PIN-kode har været anvendt. I særlige tilfælde hæfter du for op til 8.000 kr., fx hvis du har kendskab til, og ikke orienteret tjeep om, at andre kender til din PIN-kode eller hvis du muliggør uberettiget anvendelse ved groft uforsvarlig adfærd. Du hæfter uden begrænsninger, hvis du med forsæt eller ved svigagtig adfærd har medvirket til tredjemands uberettigede betaling via din mobil.

13.4.6 Uddrag af Lov om Betalingstjenester, § 62:
Stk. 1. Betalers udbyder hæfter i forhold til betaler for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af et betalingsinstrument, medmindre andet følger af stk. 2-6. Betaler hæfter kun efter stk. 2-6, hvis transaktionen er korrekt registreret og bogført. Ved en uberettiget anvendelse af et betalingsinstrument skal betalers udbyder straks tilbagebetale betaleren beløbet. Betaleren hæfter dog uden beløbsbegrænsning for tab, der opstår som følge af, at betaler har handlet svigagtigt eller med forsæt har undladt at opfylde sine forpligtelser efter § 59.
Stk. 2. Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 3 eller 6, hæfter betaleren med op til 1.100 kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, hvis den til betalingsinstrumentet hørende personlige sikkerhedsforanstaltning er anvendt.
Stk. 3. Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 6, hæfter betaleren med op til 8.000 kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, hvis betalers udbyder godtgør, at den til betalingsinstrumentet hørende personlige
sikkerhedsforanstaltning er anvendt og at et eller flere scenarier gør sig gældende:
1) At betaleren har undladt at underrette betalers udbyder snarest muligt efter at have fået kendskab til, at betalingsinstrumentet er bortkommet eller at den personlige sikkerhedsforanstaltning er kommet til den uberettigedes kendskab,
2) At betaleren har overgivet den personlige sikkerhedsforanstaltning til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, uden at forholdet er omfattet af stk. 6.
3) At betaleren ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse. Stk. 4. Betaleren hæfter med op til 8.000 kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, når betalingsinstrumentet har været aflæst fysisk eller elektronisk og den uberettigede i tilknytning hertil har anvendt en falsk underskrift og betalers udbyder godtgør et eller flere af følgende scenarier: 1) At betaleren eller nogen, som betaleren har overladt betalingsinstrumentet til, har undladt at underrette betalers udbyder snarest muligt efter at have fået kendskab til, at betalingsinstrumentet er bortkommet.
2) At betaleren eller nogen, som betaleren har overladt betalingsinstrumentet til, ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse. Stk. 5. Såfremt betaleren hæfter efter stk. 3 og 4, kan betalerens samlede hæftelse ikke overstige 8.000 kr.
Stk. 6. Betaleren hæfter uden beløbsbegrænse for tab, der opstår som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, når den til betalingsinstrumentet hørende personlige sikkerhedsforanstaltning er anvendt og betalers udbyder godtgør, at betaleren har oplyst den personlige sikkerhedsforanstaltning til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, og at det er sket under omstændigheder, hvor betaleren indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug.
Stk. 7. Uanset stk. 2-6 hæfter betalers udbyder for uberettiget anvendelse, der finder sted, efter at udbyderen har fået underretning om, at betalingsinstrumentet er bortkommet, at en uberettiget person har fået kendskab til den personlige sikkerhedsforanstaltning eller at betaleren af andre grunde ønsker betalingsinstrumentet spærret. Stk. 8. Uanset stk. 2-6 hæfter betalers udbyder for uberettiget anvendelse, hvis udbyderen ikke har truffet egnede foranstaltninger, jf. § 60, stk. 1, nr. 2. Stk. 9. Uanset stk. 2-6 hæfter betalers udbyder tillige, hvis betalingsmodtager vidste eller burde vide, at der forelå en uberettiget anvendelse af betalingsinstrumentet.

13.4.7 Vi kan spærre alle dine tjenester og produkter, hvis vi erfarer, at du i væsentlig grad misligholder dine forpligtelser i henhold til abonnementsvilkårene. Væsentlig misligholdelse inkluderer, men er ikke begrænset til:
a. At krav om sikkerhedsstillelse ikke opfyldes til tiden.
b. At betaling for oprettelse af abonnement ikke sker til tiden eller din tjeep-konto bliver negativ.
c. At du undlader at efterkomme krav om betryggende sikkerhed.
d. At du afgiver urigtige oplysninger ved denne aftales indgåelse og/eller efterfølgende ikke oplyser os om ændringer.
e. At der er berettiget tvivl om din evne eller vilje til at betale.

Vi kan desuden afbryde forbindelsen med øjeblikkelig virkning og uden ansvar, hvis
a. Der er en pludselig og væsentlig stigning i dit forbrug
b. Der er en begrundet anledning til at tro, at du ikke betaler til tiden
c. Du ikke straks indfrier din gæld, herunder negativ saldo på din tjeep-konto
d. Der er begrundet mistanke om misbrug.

Afbrydelsen er ikke en ophævelse af aftalen og medfører ikke nedslag i betalingen af dine abonnementer, tjenester og produkter, eller andre faste udgifter i perioden, hvor du har misligholdt aftalen.

13.4.8 Hvis du anvender din mobil udenfor Danmark via datatrafik i udlandet, gælder særskilte betalingsvilkår:
a. Prisen for anvendelse bestemmes af den udenlandske operatør og kan påvirkes af valutakursændringer samt af individuelle gebyrer, som ligger udenfor vores kontrol.
b. Vær opmærksom på, at når du er i udlandet, så takseres en væsentlig højere pris pr. MB end den, der gælder i Danmark. Denne pris bestemmes af den lokale mobiloperatør. Det anbefales derfor at du tjekke priserne herfor inden brug tjenester, der trækker data.
c. Omkostninger for datatrafik i udlandet kan fremgå af senere regning end den regning, som ellers gælder for anvendelsestidspunktet. På grund af forsinkelse i leverancen af faktureringsgrundlag fra udlandet, kan vi ikke garantere, at eventuelle beløbsgrænser ikke overskrides. Hvis dette forekommer, er du betalingsansvarlig for det overskredne beløb.
d. Ved udlandsbesøg skal du også betale for indgående trafik til dit/dine abonnement(er).

13.4.9 Vi kan før opstart og under hele aftaleperioden kræve, at du stiller sikkerhed for dine forpligtelser i henhold til aftalen.

13.4.10 Det påhviler dig at betalt eventuelle påførte gebyrer, spærring/opsigelse af abonnement eller overførsel til inkasso i forbindelse med returpost grundet manglende opdatering af e-mailadresse eller fraflytning mv. Bemærk, at meddelelser til os ang. adresseændring kun kan registreres, såfremt adresseændringen er registreret af og foretaget i CPR-registeret.

13.5 Kreditvurdering

13.5.1 Vi har ret til at foretage kreditvurdering af dig som kunde, herunder at indhente kreditoplysninger inden aftalen indgås. Dette kan ske ved indhentning af kreditoplysninger fra uafhængige kreditoplysningsbureauer eller advarselsregistre. Vi har desuden ret til at nægte at indgå aftale med dig som kunde på baggrund af fremkomne oplysninger. Vi kan til enhver tid ændre en eventuel tildelt kreditgrænse. Overskrides den fastsatte kreditgrænse, er vi berettiget til at spærre for al udgående trafik fra din mobil.

14. HVIS DU IKKE HAR ADRESSE I DANMARK

14.1 Du skal have dansk CPR-adresse for at være kunde hos tjeep. Hvis du ikke har dansk adresse, forbeholder vi os retten til at opsige aftalen uden yderligere varsel. Vi sender ikke varslingsbreve eller rykkere til udenlandske adresser.

15. ANSVARSBEGRÆNSNINGER

15.1 tjeep er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler. tjeep kan dog ikke stilles til ansvar for følgende:
a. Vi kan ikke stilles til ansvar for fejl, nedbrud, driftsmæssige indgreb eller besvær, som er forårsaget af afbrydelser eller forstyrrelser i netværket.
b. Vi kan ikke stilles til ansvar for afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af tjenesten i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige eller driftsmæssige årsager.
c. Vi kan ikke stilles til ansvar for rigtigheden af eller anvendelsen af information, data, tips mv., som formidles af tjeep, af tjeeps samarbejdspartnere eller af andre tredjemænd via tjenester, indholdstjenester, netværk (f.eks. videoklip), eller for dispositioner eller beslutninger (f.eks. investerings- og spil-beslutninger), som tages på baggrund af sådanne informationer, data eller tips mv.
d. Vi kan ikke stilles til ansvar for indirekte tab, følgeskader, driftstab, tab af avance, tab af data, krav fra tredjemand eller andet økonomisk tab som følge af, at tjenesten ikke kunne anvendes som forventet.
e. Vi kan ikke stilles til ansvar for driftstab, tabt fortjeneste eller andet direkte eller indirekte tab, hvis en betaling ikke bliver gennemført.
f. Vi kan ikke stilles til ansvar for tab som følge af uopfordret eller uønsket fremsendelse af data til dig, eller som følge af dit tab af personlige data eller installeret software. g. Vi kan ikke stilles til ansvar for tab som følge af uvedkommendes adgang til dine data og/eller systemer.
h. Vi kan ikke stilles til ansvar for og friholdes for eventuelt erstatningskrav og andre afledte krav, hvis tjeep ikke kan opfylde en forpligtigelse overfor dig på grund af omstændigheder tjeep ikke er herre over, herunder, men ikke begrænset til, lynnedslag, vejrforhold, ildebrand, fejl i andre operatørers net, myndighedsbestemmelser eller andre offentlige bestemmelser, fejl på transporter, varer eller energi, krig, strejke og lockout, herunder også strejke og lockout blandt tjeeps egne medarbejdere. i. Vi kan ikke stilles til ansvar for anvendelse af tjenesten i strid med nærværende aftale. Medmindre andet følger af ufravigelig lovgivning er tjeep ikke ansvarlig for fejl, nedbrud, forstyrrelser og lignende, som skyldes andre serviceudbydere eller andre operatørers netværk.
j. Vi kan ikke stilles til ansvar for andre udbydere og operatørers uautoriserede brug af kundedata i forbindelse med samtrafik, national roaming og lignende.

Ovenstående bestemmelser om ansvarsbegrænsninger gælder såvel i aftaleperioden som ved og efter en eventuel opsigelse af aftalen.

16. TILPASNINGER AF AFTALEN

16.1 Der kan løbende blive behov for, at vi ændrer aftalen. Ændringer vil blive varslet minimum 30 dage før de træder i kraft. Du kan opsige aftalen med 14 dages varsel i varslingsperioden, dvs. med virkning senest fra den dato, hvor ændringerne træder i kraft. Hvis du fortsat benytter tjenesten eller abonnementet efter ikrafttrædelsesdatoen, vil vi betragte dette som en accept af ændringerne.

16.2 Ændringer, der er til fordel for dig, kan gennemføres uden forudgående varsel og giver dig ikke ret til opsigelse.

16.3 Ændring af engangsbeløb, herunder oprettelsesbeløb, gebyrer mv. kan ændres uden varsel og vil fremgå af den til enhver tid gældende prisliste.

16.4 Varsling af ændringer kan ske via e-mail, sms, fakturatekst, dagspressen, og/eller via vores hjemmeside.

16.5 Prisændringer for dit forbrug i udlandet vil ikke blive varslet, hvis prisændringen er en følge af, at vores internationale roamingpartnere hæver prisen overfor os.

17. MEDDELELSER

17.1 Meddelelser fra tjeep kan forekomme via mobil, sms, mms, e-mail eller brev. Vi anvender i så fald de kontaktoplysninger, som du har meddelt os.

17.2 Vi kan sende samtlige meddelelser vedrørende aftalen til din e-mailadresse. Vi udsender information, som omfatter bl.a. ordrebekræftelser, servicemeddelelser, betalingspåmindelser, rykkerbreve, inkassovarsling, meddelelser vedrørende aftalen, herunder varsling om ændringer af abonnementsvilkår og priser, via e-mail til den e-mailadresse, som du har oplyst. Du modtager således som udgangspunkt ikke meddelelserne som almindelig post. Vi kan dog frit vælge at fremsende meddelelser til dig som almindeligt brev. Meddelelser mv., som du modtager fra os pr. e-mail på den aftalte e-mailadresse, har samme juridiske retsvirkning mht. bl.a. betalings-, accept- og klagefrister, som hvis de var modtaget med almindelig post. Det er dermed dit ansvar, at du åbner og kontrollerer det, der sendes til dig elektronisk, på samme måde som almindelig post.

17.3 Det er dit ansvar at sørge for, at vi altid har din korrekte e-mailadresse. Såfremt vi ikke til enhver tid har din korrekte e-mailadresse, kan vi vælge at opsige aftalen, samt opkræve betaling for evt. resterende bindingsperiode.

18. LUKNING OG SPÆRRING FRA VORES SIDE

18.1 Dine abonnementer, herunder tillægstjenester og tilvalgsprodukter, kan lukkes ned, hvis du gør dig skyldig i væsentlig aftalebrud såsom, men ikke begrænset til:
a. Vigtige oplysninger fra og om dig selv er ukorrekte eller fejlagtige.
b. Du betaler ikke udestående beløb trods påmindelser og advarsel om inkasso.
c. Du er insolvent eller hvis vi med rimelig grund antager, at du er insolvent.
d. Myndighederne begærer det.
e. Tjenesterne anvendes i strid med aftalens punkt 11.

18.2 For at beskytte både dig og os mod at en uberettiget person anvender dit SIM-kort, din PIN-kode og/eller dine sikkerhedskoder, kan vi spærre dit abonnement, dine tillægstjenester eller dine tilvalgsprodukter, hvis:
a. Vi har en formodning om, at din mobil eller dit SIM-kort er tabt eller stjålet. b. Forkert PIN-kode eller sikkerhedskode er indtastet tre gange i træk.

18.3 Vi kan desuden spærre forbindelsen med øjeblikkelig virkning og uden ansvar:
a. Hvis der er en pludselig og væsentlig stigning i dit forbrug.
b. Hvis der er begrundet anledning til at tro, at betaling ikke vil ske rettidigt.
c. Hvis du ikke straks betaler din gæld.
d. Hvis der er begrundet mistanke om misbrug.

18.4 Spærringen er ikke en ophævelse af Aftalen og medfører ikke nedslag i betalingen af abonnementet, evt. minimumforbrug eller andre faste udgifter i perioden, hvor du har misligholdt Aftalen.

18.5 Du har ingen ret til afgifts- eller abonnementsreduktion for den tid, abonnementet er lukket eller spærret.

19. FEJLRETNING OG REPARATION

19.1 Alle henvendelser vedrørende fejlretning og reparation skal ske til vores kundeservice.

19.2 Vi er forpligtet til at påbegynde fejlretningsprocedurer så hurtigt som muligt efter at have modtaget meddelelse om fejl. Fejlretningen vil almindeligvis finde sted hverdage i tidsrummet 9.00-16.00.

19.3 Ved fejlsøgning og fejlretning skal du i nødvendigt omfang medvirke til fejlsøgning og fejlretning i din mobil eller anden hardware. Såfremt problemet skyldes fejl og mangler i din mobil eller anden hardware, skal udstyret indleveres til reparation. Du skal selv indsende det forsvarligt indpakkede udstyr til vores reparations-afdeling.

19.4 Hvis fejlen skyldes fejlhåndtering fra din side, skal du selv betale for reparationen. Ligeledes skal du selv betale for reparationer, som foretages efter, at reklamationsretten er udløbet. Såfremt du afslår et tilbud om reparation, betales et undersøgelsesgebyr på 250 kr.

20. OPSIGELSE OG FORTRYDELSESRET

Almindelig opsigelse
20.1 Du kan opsige aftalen med en måneds varsel fra aftalens indgåelse eller fra tidspunktet, hvor du tager vores tjenester i anvendelse. Det seneste tidspunkt anvendes. Aftalen kan dog tidligst opsiges til udgangen af din 6 måneders bindingsperiode.

20.2 vis du vil opsige dit abonnement skal du ringe til kundeservice på 78 77 77 77. Det er kun dig som den aftaleansvarlige, der kan opsige din aftale. Vi kan derfor kræve dokumentation for din identitet. Du vil indenfor en uge modtage en bekræftelse på, at dit abonnement ophører.

20.3 Vi kan opsige aftalen med en måneds varsel, hvis ikke andet er aftalt. Vi kan dog ophæve aftalen øjeblikkeligt og uden varsel i de tilfælde, der er nævnt i punkt 19.

20.4 Når aftalen opsiges, lukkes dit eller dine abonnement(er), tillægstjenester og tilvalgsprodukter. Eventuelle udeståender samt gebyrer skal du betale hurtigst muligt og senest til den angivne betalingsdato. Bemærk, at du op til en måned efter opsigelsesdatoen kan modtage en slutopgørelse for dit abonnement.

Fortrydelse ved fjernsalg
20.5 Hvis du har købt dit abonnement og mobil eller anden hardware leveret via vores hjemmeside eller anden form for fjernkommunikation, er du berettiget til at fortryde aftalen med os. Fortrydelsesfristen er på 14 dage. Se mere om fortrydelsesretten i salgsvilkårene. Fortrydelsesfristen bortfalder, hvis abonnementet tages i anvendelse.

21. BRUG I UDLANDET

21.1 Minutpris, opkaldsafgift, sms og data: Du vi blive takseret for brug af disse ydelser i udlandet, uanset trafikken går til eller fra din telefon. Prisen afhænger af, hvilket land du befinder. De aktuelle priser fremgår af vores hjemmeside.

21.2 Mobilsvar: Du skal være opmærksom på, at såfremt du er udenfor EU, og opkaldet viderestilles til din telefonsvarer, så betaler du for at modtage opkaldet samt taksten for at ringe til Danmark. Dette gælder også selvom der ikke bliver lagt en besked, og din mobil er helt slukket, såfremt den har været på det udenlandske net bare én gang.

21.3 Dækning og hastighed, data: I udlandet kan vi ikke garantere datadækning. Vi kan heller ikke garantere minimums upload- eller downloadhastigheder, der hvor der er datadækning.

22. RETTIGHEDER

22.1 Alle rettigheder, herunder også varemærket og andre logotyper, kendetegn eller billeder, som findes i vores tjenester, tilhører os og vores samarbejdspartnere.

22.2 Hvis du sender tekst, billede eller lydmateriale til os, giver du os ubegrænset ret til at kopiere, bearbejde, offentliggøre og videresende materialet, medmindre du angiver andet. Vi skal kunne gå ud fra, at det materiale, du sender til os, er noget, som du selv ret og frit kan råde over, og at det ikke er forfalsket, forvansket eller ulovligt på nogen måde.

23. TVISTER OG KLAGER

23.1 Hvis der opstår uenighed om indholdet af denne aftale, så kan du klage til kundeservice. Såfremt du efterfølgende ikke mener, at problemet er løst, henstiller vi til, at du sender en skriftlig klage pr. e-mail eller til vores adresse. Vi skal senest 14 dage efter modtagelse af en klage bekræfte modtagelsen af denne. Vi træffer afgørelse i klagen hurtigst muligt og som udgangspunkt senest tre måneder efter, at klagen er indgivet. I specielle tilfælde, som kræver særlige undersøgelser, kan der gå op til seks måneder, før der foreligger en afgørelse.

23.2 Vores afgørelse i en klagesag kan indbringes for Teleankenævnet, Axeltorv 6, 3. th., 1609 København V, telefon 33 18 69 00, www.teleanke.dk. Hvis klagen udelukkende vedrører selve varen, fx en defekt mobil, kan du klage til Center for Klageløsning ved Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, www.forbrug.dk.

23.3 En eventuel uenighed mellem dig og os kan endvidere af begge parter indbringes for de almindelige domstole efter gældende regler herom. Sådan uenighed vil blive afgjort i henhold til dansk ret.

24. HENVENDELSER FRA OS TIL DIG

24.1 Ved indgåelse af denne aftale accepterer du, at vi fremadrettet – såvel pr. brev, e-mail eller anden elektronisk post - må kontakte dig med information om nye produkter og lignende. Du kan altid frabede dig sådanne henvendelser ved at sende os en e-mail på kundeservice@tjeep.dk. Telefonisk henvendelse fra os vil alene ske med som led i kundetilfredshedsundersøgelse, ved driftsforstyrrelser m.v.

25. REKLAMEFINANSIERING

25.1 tjeep tilbyder som noget nyt på det danske mobilmarked, at kunderne kan få finansieret deres abonnement ved at erstatte den udgående opkaldstone med reklamer.
Abonnementet vil være tilgængeligt fra den 15-03-2017 klokken 06:30. Fra dette tidspunkt og frem til den 04-04-2017 vil nyoprettede kunder med et Freebird abonnement kun modtage test-reklamespots og information fra tjeep som udgående opkaldstone. Frem til den 04-04-2017 vil abonnementet være gratis, uden krav. Fra 04-04-2017 vil test-reklamespots blive erstattet med udvalgte reklamer tilgængelige på platformen.

25.2 tjeep fraskriver sig ethvert ansvar for indholdet af reklamerne – både over for kunder og tredjepart.

25.3 tjeep gemmer eller videresælger ikke dine personlige oplysninger. Alt data, i forbindelse med reklamehåndteringen, bliver håndteret af Adtones, som gemmer de oplysninger, du giver os, på deres egne servere som står i Europa. Disse oplysninger inkluderer personlige oplysninger som f.eks. alder, navn, køn, adresse, e-mail og telefonnummer. De beder også om at få at vide, hvilke produkter du gerne vil have reklamer for – og hvilke du ikke ønsker at modtage.

25.4 Adtones opfylder – som minimum – EU’s Databeskyttelsesforordning (officielt træder den først i kraft i 2018). Du kan læse mere om den her:
http://www.eu.dk/da/fakta-om-eu/politikker/telekommunikation/databeskyttelse. Har du spørgsmål eller kommentarer omkring privatliv og datasikkerhed kan du kontakte dem på https://www.facebook.com/adtones/.

25.5 Optjente reklameafspilninger kan ikke benyttes til at betale forbrug ud over abonnementets indhold og kan ikke overføres til andre abonnementsperioder eller veksles til kontanter.
Man kan ikke overdrage optjent reklamefinansiering til andre abonnementer.

25.6 Opsiger, udporterer eller skifter man abonnement bortfalder alt optjent reklamefinansiering.

25.7 Hvis tjeep konstaterer misbrug, eller forsøg på bedrag i forbindelse med brugen af Freebird, kan tjeep til hver en tid modregne optjent reklameafspilning med tilbagevirkende kraft.

25.8 Følgende vilkår gælder for de første 3 måneder af Freebird-kampagnen:
a. Freebird abonnementet koster 0 kr. såfremt kunden lever op til de gældende vilkår. Leves der ikke op til disse, vil den månedlige abonnementspris være 69 kr. Der er et oprettelsesgebyr på 1,- kr.
b. For at kunne få reklamefinansieret sit Freebird abonnement kræver det, at man som minimum, har gennemført 30 reklameafspilninger i samme abonnementsperiode. Opnås dette vil den indeværende måneds abonnementspris være 0,- kr.
c. En reklameafspilning er gennemført når den er blevet afspillet i minimum 6 sekunder. Reklameafspilningerne skal være spredt over hele abonnementsperioden og være en del af et normalt forbrugsmønster. Et normalt forbrugsmønster er ved maksimalt 8 opkald om dagen, og der vil maksimalt blive afspillet 5 reklamer/time.
d. Opnår man ikke minimum 30 gennemførte reklameafspilninger, i en sammenhængen abonnementsperiode, vil abonnementsprisen i den indeværende måned være 69,- kr. Dette beløb vil blive opkrævet i efterfølgende måned.

25.9 Følgende vilkår gælder efter de første 3 måneder:
a. Freebird abonnementet vil blive nedskrevet fra 69 kr., alt efter værdien af de opnåede fuglefrø i den sammenhængende abonnementsperiode. Værdien af et fuglefrø er variabel og bliver fastsat på dagsauktion.
b. En reklameafspilning er gennemført når den er blevet afspillet i minimum 6 sekunder. Reklameafspilningerne skal være en del af et normalt forbrugsmønster. Et normalt forbrugsmønster er ved maksimalt 8 opkald om dagen, og der vil maksimalt blive afspillet 5 reklamer/time.
c. Den samlede værdi af optjente fuglefrø i en sammenhængende periode blive krediteret den kommende måneds abonnementspris.

26. UDLANDSFORBRUG I GOBIRD OG GOBIRD+

26.1 Særlige vilkår for Gobird og Gobird+
Gælder i følgende lande Belgien, Bulgarien, Cypern (greek), England, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nordirland, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Skotland, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Wales og Østrig.
Du kan modtage og foretage opkald som normalt. Dit abonnement bestemmer hvor meget tale du kan benytte når du befinder dig i udlandet. Du kan foretage opkald til og modtage opkald fra Danmark til 0 kr. (gælder ikke indholdstakserede numre). Andre former for udlandsopkald takseres efter vores gældende udlandspriser, som findes på tjeep.dk.
SMS og MMS fra overstående lande afhænger igen af det der er inkluderet i dit abonnement. Du kan sende SMS’er fra de ovennævnte lande til 0 kr. til alle danske numre og numre fra ovennævnte lande. MMS beskeder faktureres som dataforbrug, og dataforbruget indgår som en del af de inkluderede GB i dit abonnement.

26.2 Data i ovenstående lande
Du kan bruge den mængde data, som er inkluderet i dit abonnement som EU DATA (udlandsdata). Bemærk fair forbrugsbegrænsninger nedenfor. Herefter faktureres du til den enhver tid gældende pris for data. Prisen finder du på tjeep.dk.

26.3 Fair-use begrænsning
Du kan maksimalt bruge det forud bestemte antal GB data, som der er skiltet med i dit abonnement som EU (udlandsdata). Forbruget gælder pr. SIM-kort pr. regningsperiode. Bruger du mere end dette antal GB data, vil du blive spærret for yderligere forbrug før du igen er i Danmark. Vores udlandsabonnementer er udelukkende beregnet til periodevis brug i udlandet som ved ferieophold eller lignende. Såfremt vi bemærker, at der i en periode på mere end 30 sammenhængende dage, hvor det primære forbrug er i udlandet, forbeholder tjeep sig retten til at spærre for roaming i udlandet.
Alt forbrug foretaget i udlandet udover indholdet i din pakke og Fair-use vil blive opkrævet, se vores priser på tjeep.dk.

Vi har modtaget din besked og vores dejlige medarbejdere i kundeservice vil snarest give dig et kald :-)